Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, February 17, 2022, Thursday
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) ลาพักผ่อน (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กอส.) เป็นวิทยากรเสวนาโต๊ะกลม ภายใต้หัวข้อ ไฟป่าของไทยในปี 65 จะไปทิศทางไหนฯ (ประชุมภายใน)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ
08:45 - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินภายใต้วิถีใหม่
09:00 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมสนับสนุนข้อมูลการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ประชุมภายนอก)
09:00 - 15:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมข (ประชุมภายใน)
09:00 - 09:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ทส. (ประชุมภายนอก)
09:00 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ (ประชุมภายใน)
09:00 - 15:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมข
09:00 - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมฯ (ประชุมภายใน)
09:45 - 16:00 (ลนก.) พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน (ประชุมภายใน)
09:45 - 15:00 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ประชุมภายใน)
09:45 - 15:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม