Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, February 11, 2022, Friday
08:00 - 10:00 (ผอ.กอส.) บรรยายให้ความรู้โครงการคณะการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการฯ (ประชุมภายนอก)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
09:00 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมกลุ่มย่อย focus group ผ่านโปรแกรม Cisco webEx Meeting (ประชุมภายนอก)
09:00 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังและให้ความเห็นต่อผลการศึกษาฯ
09:30 - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10:00 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green office Board) ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว(Green Office Board)กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green office) ครั้งที่1/2565
10:00 - 12:00 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office Board) ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขึียว (Green Office board) ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 13:30 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ
13:30 - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2565
13:30 - 15:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2565
13:30 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการฯ บริเวณ อ.เมืองพังงา จังหวัดพังงา (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 17:30 (ผอ.กสพ.) อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 9) (อบรม/ดูงาน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม