Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2022
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Day events, January 31, 2022, Monday
  (ผอ.กอส.) กล่าวเปิด กล่าวปิด และร่วมประชุมออนไลน์เวทีพัฒนากระบวนการและให้คำแนะนำ (Coaching)ฯ (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.สสร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมฯ
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00 - 16:00 (ผอ.กพร.) เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
10:00 - 10:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อคัดเลือกข้าราชการรับทุนหรือศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในประเทศและ (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการพิจารรากลั่นกรอง เพื่อคัดเลือกข้าราชการรับทุนหรือไปศึกษา ฝึกอบรมฯ ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพิจารรากลั่นกรอง เพื่อคัดเลือกข้าราชการรับทุนหรือไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในประเทศและ
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม