Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, January 10, 2022, Monday
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
07:00 - 11:00 (รอง อสส./ภาวินี) ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
07:00 - 11:00 (ผอ.กพส.) ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:00 - 10:00 (ผอ.กสพ.) ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
08:00 - 11:00 (ผอ.ตส.) ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
08:00 - 10:00 (ผอ.ศวฝ.) ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 (ประชุมภายใน)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
10:00 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการและข้อกำหนดการว่าจ้างกองส่งเสริมและเผยแพร่ (ประชุมภายใน)
13:00 - 15:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการประชุม Public Policy Forum ประเด็น "อนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ ครั้งที่ 3 (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.ตส.) ประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต
13:30 - 15:30 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประชุมภายใน)
13:30 - 15:30 (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ทส. (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสป.) ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงทรัพยากรฯ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ทส. (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทส.
13:30 - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต
13:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 10 มกราคม 25 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม