Year · Month · Week · Day · Search · Login     
August, 2022
S M T W T F S  
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Day events, December 30, 2021, Thursday
  (ผอ.กสพ.) ลาพักผ่อน (ลาพักผ่อน)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติงาน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
10:30 - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำคำของบป
10:30 - 10:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำคำของบ (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำคำของบประมาณฯ
10:30 - 12:00 (ผอ.กสร.) เข้าร่วมประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10:30 - 10:30 (ผอ.กสป.) ประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายนอก)
10:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำคำของบฯ (ประชุมภายนอก)
10:30 - 12:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ลนก.) ประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำคำของบประมาณ
10:30 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
10:30 - 12:00 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำคำของบฯ (ประชุมภายใน)
10:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ Vedio Conference (ประชุมภายใน)
10:30 - 10:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมการรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
10:30 - 10:30 (อสส.) ประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการทส. เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ พ.ศ. 2566
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม