Year · Month · Week · Day · Search · Login     
January, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Day events, December 21, 2021, Tuesday
  (ผอ.กอส.) ร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง ไฟป่าฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
  (รอง อสส./ภาวินี) ไปราชการ จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
08:00 - 15:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประชุมภายนอก)
08:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมประเมินผลกระทบและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลฯ (ประชุมภายนอก)
08:00 - 16:00 (ผอ.สสร.) วิทยากรให้ข้อคิดเห็นและเติมเต็มการพัฒนางานไปสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างยั่งยื (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00 - 16:00 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 15:30 (ผต.จงรักษ์) การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายนอก)
09:30 - 09:30 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ (ประชุมภายนอก)
09:30 - 12:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม
09:30 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงฯ (ประชุมภายนอก)
10:00 - 10:30 (อสส.) กล่าวคำอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 แก่เครือข่าย ทสม.ทั่วประเทศ
13:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสพ.) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565-2570)
15:00 - 15:00 (ผอ.กสป.) เข้าเยี่ยมคารวะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม