Year · Month · Week · Day · Search · Login     
January, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Day events, December 14, 2021, Tuesday
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) กำกับดูแลการฝึกอบรมหลักสูตร ปลุก ปรับ เปลี่ยนวิถึชีวิต กู้วิกฤติสภาพภูมิกากาศ (อบรม/ดูงาน)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
09:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
09:30 - 12:00 (ลนก.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเลขานุ (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/65
10:00 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุถ่ายทอดตัวชี้วัดสำหรับการประเมิรผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (ประชุมภายใน)
13:00 - 15:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564
13:30 - 15:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564
13:30 - 16:00 (ผอ.ตส.) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564
13:30 - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควมคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม