Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2021
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Day events, November 29, 2021, Monday
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
00:00 - 00:00 (ผอ.กยผ.) ลาพักผ่อน (ลาพักผ่อน)
08:00 - 10:30 (ผอ.ตส.) เข้าร่วม Morning Talk ผู้บริหาร
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:00 - 10:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุม Morning Talk ร่วมกับผู้บริหาร สส
08:30 - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 08:30 (อสส.) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ
09:00 - 16:30 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์" รุ่นที่ 2 (อบรม/ดูงาน)
09:00 - 17:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์" รุ่นที่ 2 (อบรม/ดูงาน)
09:00 - 12:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "กิจกรรมชดเชยคาร์บอน หนทางสู่การบรรลุ Carbon Neutrality" (ประชุมภายนอก)
09:30 - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่นีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่5/64
09:30 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5/2564 (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่5/2564
10:00 - 16:00 (ลนก.) เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ประชุมภายนอก)
13:00 - 15:30 (ผอ.กสป.) ประชุม Private Sector Contribution to Climate Change Adaptation in Thailand (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม