Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2021
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Day events, November 26, 2021, Friday
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์" รุ่นที่ 2 (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์" รุ่นที่ 2 (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:00 (ผอ.กยผ.) อบรมหลักสูตร นักบริหารกลาง ทส.รุ่นที่ 1 (อบรม/ดูงาน)
08:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:30 - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
10:00 - 10:00 (อสส.) พิธีเปิดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางทส."รุ่นที่ 1
10:00 - 12:00 (ผต.จงรักษ์) ประชุมแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประชุมภายใน)
13:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมมอบรางวัลThailand Research Expo 2021 Awardและมอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ครั้งที่2/2564
13:30 - 16:30 (อสส.) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 1/22564
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม