Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2021
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Day events, November 9, 2021, Tuesday
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) (ปฏิบัติราชการต่างประเทศ)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สส.
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:30 - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการสัมมชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (สคส) ครั้งที่1/2564
09:30 - 16:00 (ผอ.กพส.) ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประชุมภายใน)
09:30 - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประชุมภายใน)
09:30 - 16:00 (ลนก.) ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประชุมภายใน)
09:30 - 16:00 (อสส.) ประธานในการประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
09:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประชุมภายใน)
09:30 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการวิจัยภายใต้คลัสเตอร์วิจัยไมโครพลาสติกและมลพิษพลาสติกจุฬาลงกรณ์ฯ (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม