Year · Month · Week · Day · Search · Login     
August, 2022
S M T W T F S  
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Day events, October 19, 2021, Tuesday
  (ผอ.กสร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสร.) ปฎิบัติราขการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 16:30 (ผอ.กสป.) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำภาพอนาคตการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ ของประเทศไทย (ประชุมภายนอก)
09:30 - 11:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำน (ประชุมภายใน)
09:30 - 11:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564 (ประชุมภายใน)
10:00 - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประชุมภายใน)
10:00 - 10:00 (อสส.) ประธานการประชุมนำเสนอแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ
10:00 - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10:00 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย สำนัก/ศูนย์/กอง ฯ (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ลนก.) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 2 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม