Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, October 15, 2021, Friday
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน ทส. ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
08:30 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 08:30 (อสส.) ประธานการประชุม morning talk
08:30 - 10:00 (ผอ.กอส.) เข้าร่วมประชุม Morning Talk ผู้บริหาร (ประชุมภายใน)
08:30 - 10:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมการประชุม Morning Talk
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 10:00 (ผอ.สสร.) ร่วมประชุม Morning Talk
09:00 - 14:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายใน กอส. กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน) (ประชุมภายใน)
12:00 - 12:00 (อสส.) การตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
13:30 - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายใน กอส.) (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
13:30 - 16:00 (ผอ.กสป.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ (ปธส.8) (ประชุมภายใน)
15:00 - 16:00 (ผอ.สสร.) ร่วมประชุมหารือ WWF
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม