Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, October 11, 2021, Monday
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) ร่วมงาน CE Innovation Policy Forum ครั้งที่2
09:00 - 10:00 (ผอ.สสร.) กล่าวรายงานและร่วมเป็นเกียรติในการประชุมระดมความเห็นการพ้ฒนามาตราฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมฯ
09:00 - 09:15 (อสส.) ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนามาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนครั้งที่ 2 (ประชุมภายนอก)
09:30 - 15:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะรอบระดับประเทศ กลุ่ม S และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขย
11:00 - 12:00 (อสส.) สัมภาษณ์และบันทึกเทปสำหรับใช้ในงานส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิครกับสิ่งแวดล้อม
13:00 - 17:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีทัศน์และสื่อสารคดี หัวข้อ:การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาศ ครั้งที่2
13:30 - 16:30 (ผอ.สสร.) ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใน ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISOฯ
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กพร.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 5/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 5/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 5/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.ตส.) การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม