Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, October 8, 2021, Friday
  (ผอ.สสร.) ปฎิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ พี่พัก (Work from home)
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:30 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ลนก.) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายสำนัก/ศูนย์/กอง
09:30 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมกลั่นกรองขอบเขตการศึกษาโครงการของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
09:30 - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมนำเสนอการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายสำนัก/ศูนย์/กอง (ประชุมภายใน)
09:30 - 15:00 (ผอ.กสพ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะรอบระดับประเทศ กลุ่ม S และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขย
09:30 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย สำนัก/ศูนย์/กอง (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมนำเสนอแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ
09:30 - 13:30 (ผอ.กอส.) ชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประชุมภายใน)
13:30 - 17:00 (รอง อสส./ภาวินี) การเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ถึงเวลาติดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือยัง" (สัมมนา)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม