Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, October 5, 2021, Tuesday
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ พี่พัก (Work from home)
09:00 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 (ประชุมภายใน)
09:00 - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/64
09:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี2564 ครั้งที่3/2564
09:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออนไลน์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ รอบที่ 1 (ประชุมภายนอก)
09:30 - 15:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะรอบระดับประเทศ กลุ่ม S และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขย
10:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ครั้งที่ 3/2564 (ประชุมภายใน)
15:00 - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงฯ (ผอ.กพร.) (ประชุมภายนอก)
15:00 - 15:00 (อสส.) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่1/64
17:30 - 18:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีทัศน์และสื่อสารคดี หัวข้อ:การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาศ ครั้งที่1
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม