Year · Month · Week · Day · Search · Login     
September, 2021
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Day events, September 20, 2021, Monday
  (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 (ประชุมภายใน)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ครั้งที่2/2564 (ประชุมภายนอก)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 (ประชุมภายใน)
09:00 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประธานประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society
09:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 (เทศบาลนครนนทบุรี)
09:00 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
09:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
13:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะทำงานบูรณาการห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) ทส. (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะทำงานบูรณาการห้องสมุด Green Digital Library ทส. (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)ระดับประเทศ ปี2564
14:00 - 16:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ปี 2564 ครั้งที่ 3/2564
14:00 - 16:00 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ ปี 2564 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม