Year · Month · Week · Day · Search · Login     
August, 2022
S M T W T F S  
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Day events, September 17, 2021, Friday
  (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 ครั้งที่2/2564 (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 (ประชุมภายใน)
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./ภาวินี) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 (อบรม/ดูงาน)
08:15 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8) (อบรม/ดูงาน)
08:30 - 09:00 (ผอ.กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ครั้งที่1
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ลนก.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8) (อบรม/ดูงาน)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00 - 16:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานโครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564
09:30 - 10:30 (ผอ.กพร.) การประชุมเตรียมการเจรจาเกี่ยวกับร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม
09:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
10:00 - 11:00 (ผอ.กสร.) ร่วมพิธีเปิดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ.
10:00 - 11:30 (อสส.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านน้ำ ประจำปี 2564 (ประชุมภายนอก)
13:00 - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายใต้ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยฯ (ประชุมภายนอก)
13:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Capacity Development Program on Air Quality Management and Emission (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Producti
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม