Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, August 11, 2021, Wednesday
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) (ประชุมภายนอก)
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 16:10 (ผอ.กพส.) ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 กลุ่ม L
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประธานการประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว(Green office)ด้านนโยบายวางแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและกา
13:00 - 16:00 (ลนก.) ประชุม TOR (สลก.) (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงาน Green Office เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจฯรอบที่ 2 และประชุมติดตามการดำเนินงานของ กอส. (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการตามาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำป (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม