Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2023
S M T W T F S  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Day events, August 6, 2021, Friday
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) (ประชุมภายนอก)
  (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal (อบรม/ดูงาน)
  (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบทางไกล ต่อผลการดำเนินงาน (ร่าง)แผนสิ่งแวดล้อมฯ (ประชุมภายนอก)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
09:00 - 16:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 (อบรม/ดูงาน)
09:30 - 12:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี (ประชุมภายใน)
13:30 - 14:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) การประชุมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม.เชิงพื้นที่ผ่านการประชุมออนไลน์ (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่1/2564
14:00 - 16:00 (ลนก.) ประชุมข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2564
14:00 - 16:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้่าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ครั้งที่1 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม