Year · Month · Week · Day · Search · Login     
November, 2022
S M T W T F S  
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Day events, July 22, 2021, Thursday
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ.ภูเก็ต (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้ม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 14:30 (ผอ.ศสท.) อบรมโครงการการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เรื่อง วินัยในการจัดซื้อจัดจ้าง (อบรม/ดูงาน)
08:30 - 14:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เร (ประชุมภายใน)
08:30 - 14:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เร (ประชุมภายใน)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 14:00 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
09:00 - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
09:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียต่อชุดเอกสาร#๑เรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฯ (ประชุมภายนอก)
13:30 - 15:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมเพื่อให้ความเห็นเกี่ี่ยวกับ(ร่าง)นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐานฯ (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม