Year · Month · Week · Day · Search · Login     
June, 2023
S M T W T F S  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Day events, July 12, 2021, Monday
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล จันทร์งาม) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564 (ประชุมภายนอก)
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
10:00 - 12:00 (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (อสส./สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุม TCAC ด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (รก. รอง อสส./วัฒน์ ทาบึงกาฬ) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านภูมิอากาศฯ (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม