Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, July 5, 2021, Monday
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) เข้าร่วมการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ต่อคณะอนุกรรมาธิการ (ประชุมภายใน)
  (ผอ.กสป.) เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) (ประชุมภายนอก)
  (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ต่อคณะอนุกรรมาธิการ
06:00 - 16:00 (ผอ.กสร.) อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:30 - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน
09:00 - 09:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)
10:30 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ลนก.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
10:30 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ต่อคณะอนุกรรมาธิการ (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการ (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการ (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม