Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, June 18, 2021, Friday
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กพส.) กำกับดูแลการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสพ.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กอส.) อบรมหลักสูตร"นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ 61: การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal (อบรม/ดูงาน)
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
00:00 - 00:00 (ลนก.) ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (อบรม/ดูงาน)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 12:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมส่งมอบน้ำดื่มกระป๋องและอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (อบรม/ดูงาน)
09:00 - 16:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564 (ประชุมภายใน)
09:00 - 16:00 (ผอ.ศสท.) เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564 (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการส่งมอบน้ำดื่มกระป๋องและอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม (ประชุมภายนอก)
09:30 - 12:00 (ลนก.) เข้าร่วมการส่งมอบน้ำดื่มกระป๋องและอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม (ประชุมภายนอก)
09:30 - 12:00 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมการส่งมอบน้ำดื่มกระป๋องและอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม
09:30 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ร่วมการส่งมอบน้ำดื่มกระป๋องและอาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม
09:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการส่งมอบน้ำดื่มกระป๋องและอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนามบุษราคัม (ประชุมภายนอก)
10:00 - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 8/2564
13:30 - 16:30 (ผอ.กสร.) ประชุมกรรมการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม