Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, June 15, 2021, Tuesday
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศสท.) ฝึกอบรมหลักศูตร"การบริหารยุทธศาสตร์"รุ่นที่ 1 หลักสูตรย่อยที่ 2 (อบรม/ดูงาน)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:30 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/ติดตามความก้าวหน้าของงาน ภายใน กอส. (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการตรวจพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564
10:00 - 12:00 (อสส.) ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ครั้งที่2/2564
13:30 - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. (ภายใน กอส.) (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (อสส.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ครั้งที่2/2564 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม