Year · Month · Week · Day · Search · Login     
November, 2022
S M T W T F S  
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Day events, May 6, 2021, Thursday
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
09:30 - 10:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:30 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานพิจารณาขอบเขตการจ้างของ กอส.ฯ ครั้งที่ 5/2564 (ประชุมภายใน)
13:00 - 14:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการในการย้าย และการรับโอน ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 14:30 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดข้าราชการ ในการย้ายและการรับโอน ครั้งที่2/2564
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกข้าราชการในการย้าย รับโอน ครั้งที่ 2 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กสร.) ขอเชิญประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 2/2564
14:00 - 16:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส.ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ลนก.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 2/2564ระชุมออนไลน์ (VDO Conferenc (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สส. ครั้งที่2/2564 (ประชุมภายใน)
14:00 - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม