Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, April 21, 2021, Wednesday
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
09:30 - 10:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบ1/2564 (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
09:30 - 10:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่1/2564 (ประชุมภายใน)
09:30 - 11:00 (ผอ.สสร.) ประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบ1/2564
09:30 - 10:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
09:30 - 10:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 1/2564
09:30 - 10:30 (รอง อสส./วรพล) ประธานประชุมการจัดทำโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล (Enterprise Architecture) (ประชุมภายใน)
09:30 - 11:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
10:30 - 10:30 (ผอ.ตส.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
10:30 - 11:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10:30 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สส. ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
10:30 - 11:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
10:30 - 11:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
10:30 - 11:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
11:00 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการหารือ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำปี 2564 (ประชุมภายใน)
11:00 - 12:00 (ผอ.ตส.) ประชุมหารือเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประชุมภายใน)
11:00 - 12:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานการหารือ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 (ประชุมภายใน)
11:00 - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมหารือเรื่องกำหนดตีงชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2ประจำปี พ.ศ.2564 (ประชุมภายใน)
11:00 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมหารือเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2564 (ประชุมภายใน)
11:00 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำปี 2564 (ประชุมภายใน)
11:00 - 12:00 (ลนก.) ประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2564
11:00 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมหารือเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
11:30 - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1
11:30 - 12:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ประชุมภายใน)
11:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ประชุมภายใน)
11:30 - 12:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ครั้งที่1/2564
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม