Year · Month · Week · Day · Search · Login     
November, 2022
S M T W T F S  
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Day events, March 23, 2021, Tuesday
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 17:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2" (อบรม/ดูงาน)
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:45 - 16:30 (ผอ.กพส.) เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรมหลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2 (อบรม/ดูงาน)
09:00 - 16:00 (ผอ.กสร.) ประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Gren Office)
09:00 - 12:00 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 1 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (ประชุมภายนอก)
09:00 - 16:00 (ผอ.กพร.) ประชุมชี้แจงมาตราฐานการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 1 (ประชุมภายนอก)
10:00 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมเพื่อหารือแนวทางการให้บริการต่างๆ ตามภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการฯ (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมเพื่อหารือแนวทางการให้บริการต่างๆ ตามภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ลนก.) ประชุมเพื่อหารือแนวทางการให้บริการต่าง ๆ ตามภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการ (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมเพื่อหารือแนวทางการให้บริการต่างๆ ตามภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการ
10:00 - 12:00 (ผอ.ศสท.) ประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการให้บริการต่างๆ ตามภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ Proliferation of Sustainable Consumption and Production (SCP) (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 11 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม