Year · Month · Week · Day · Search · Login     
July, 2022
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, March 16, 2021, Tuesday
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.ศสท.) ประชุมคณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความ วิเคราะข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ (ประชุมภายนอก)
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:00 - 12:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ฯ (ประชุมภายนอก)
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 12:00 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 9 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (ประชุมภายนอก)
10:00 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564
10:00 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายนอก)
13:00 - 16:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564
13:30 - 16:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่1/2564
13:30 - 16:30 (อสส.) ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.กยผ.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (รอง อสส./วรพล) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะทำงานดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม