Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, March 10, 2021, Wednesday
  (ผอ.ศสท.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./วรพล) ร่วมการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 14:30 (ผอ.กพส.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"การคาดการณ์อนาคตด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย" (ประชุมภายนอก)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
09:00 - 09:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมชี้แจงโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Restaurant) ปี 2564 (ประชุมภายนอก)
09:00 - 12:00 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 17 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (ประชุมภายนอก)
09:00 - 12:00 (ผอ.กสร.) ประชุมชี้แจงโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Restaurant) (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะทำงานพิจารณาขอบเขตการจ้างของ กอส.ฯ ครั้งที่ 4/2564 (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าร่วมประชุมตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวGreen office รอบ1 พ.ศ.2564
09:30 - 12:30 (ลนก.) เป็นประธานการประชุมตรวจประตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Green Office) รอบที่1
13:30 - 16:30 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 13 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
13:30 - 16:30 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 13 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม