Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, March 5, 2021, Friday
  (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ. ตราด (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ) (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) ไปราชการ จ.ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กสพ.) ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน และขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิด (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (รอง อสส./ภาวินี) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
00:00 - 00:00 (ผอ.กสร.) ร่วมติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน และการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ร่วมติดตามตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
10:00 - 12:00 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพฯ ครั้งที่1/2564 (ประชุมภายใน)
10:00 - 12:00 (ลนก.) เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวด
10:00 - 12:00 (ผอ.กอส.) ร่วมติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม