Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, March 4, 2021, Thursday
  (อสส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
  (ผอ.กสพ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ. ตราด (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ) (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30 - 12:00 (ผอ.กพร.) เข้าประชุม Morning Talk (ประชุมภายใน)
08:30 - 12:00 (ผอ.ตส.) เข้าประชุม Morning Talk
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:00 (ผอ.ตส.) อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรม/ดูงาน)
08:30 - 16:30 (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้าร่วมประชุม Morning Talk (ประชุมภายใน)
09:00 - 12:00 (ผอ.กสร.) ประธานการประชุมเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจเกณฑ์การดำเนินงานประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเ (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 2 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (ประชุมภายนอก)
13:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
13:30 - 16:30 (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับ นักบริหารระดับสูง (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (อสส.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลฯ รุ่นที่8 ครั้งที่2/2564 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนักบริหารฯ รุ่นที่ 8ครั้งที่2/64 (ประชุมภายใน)
13:30 - 15:00 (ผอ.กสร.) คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ครั้ง (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.ศวฝ.) ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายงานผลงานวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561-2563 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลฯ รุ่นที่8 ครั้งที่2/2564 (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม