Year · Month · Week · Day · Search · Login     
December, 2022
S M T W T F S  
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Day events, March 3, 2021, Wednesday
  (รอง อสส./วรพล) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (อสส.) ไปราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ศสท.) สำรวจพื้นที่ จ. ตราด (คณะอนุกรรมการอ่าน แปล ตีความฯ) (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
07:30 - 18:00 (ผอ.กอส.) เพื่อลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนในการลดการเผาฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:00 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
08:30 - 17:00 (ผอ.ตส.) อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรม/ดูงาน)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการภายใน สส.)
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 12:00 (ผต.จงรักษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ฯ เขตที่ 15 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (ประชุมภายนอก)
13:30 - 16:30 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO:14001:2015
13:30 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กพส.) ประชุุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:30 (ผอ.กสร.) ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
13:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :2015 (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม