Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, September 30, 2020, Wednesday
  (ผอ.กพส.) ปฎิบัติราชการ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:30 - 09:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ประชุมภายใน)
09:30 - 11:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 2/2563 (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:30 (ผอ.ศสท.) ประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.กสพ.) พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหารฯ
09:30 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมฯ ครั้งที่ 2/63 (ประชุมภายใน)
09:30 - 10:30 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
10:30 - 11:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 (ประชุมภายใน)
10:30 - 11:30 (ลนก.) ประชุมกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจพ
11:00 - 12:00 (ผอ.กยผ.) ประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ (ประชุมภายใน)
11:30 - 12:00 (ผอ.กสป.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/ 2563 (ประชุมภายใน)
11:30 - 12:30 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สส. ครั้งที่ 2/2563 (ประชุมภายใน)
11:30 - 12:00 (ผอ.กสพ.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
11:30 - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานข้าราชการ
13:00 - 19:00 (รอง อสส./วรพล) อบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อบรม/ดูงาน)
13:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 2
15:30 - 16:30 (ผอ.กอส.) ประชุมการวางแผนเผยแพร่ผลงานครบรอบ 1 ปี (ไตรโครงการ) (ประชุมภายนอก)
15:30 - 18:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมการวางแผนเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการครบรอบ 1 ปี (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม