Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, September 24, 2020, Thursday
  (ผอ.ศสท.) สำรวจภาคสนาม จ.ตาก (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.กพส.) ติดตามและกำกับดูแลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อองค์กรที่เป็นมิตรฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กสพ.) ประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
08:30 - 09:00 (รอง อสส./วรพล) ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ฯ
08:30 - 16:30 (ผอ.กพร.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการ (ประชุมภายนอก)
08:30 - 16:30 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09:00 - 09:30 (รอง อสส./วรพล) มอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
09:00 - 12:00 (ผอ.กอส.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) (ประชุมภายใน)
09:30 - 12:00 (ผอ.ศวฝ.) เข้ารับฟังมอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประธานประชุมและเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม.ฯครั้งที่2/2563 (ประชุมภายใน)
10:30 - 12:00 (ลนก.) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2563 (ประชุมภายใน)
13:30 - 16:00 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 7 /2563 (ประชุมภายนอก)
13:30 - 17:00 (ผอ.ศวฝ.) ปฎิบัติราชการ ณ จังหวัดปราจีนบุรี (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
15:00 - 18:00 (รอง อสส./วรพล) อบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 12 (อบรม/ดูงาน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม