Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, September 12, 2020, Saturday
  (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี-นครปฐม-สุพรรณบุรี ของ รมต.ทส. (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (อสส.) ร่วมการมอบภารกิจในการลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ของรมว.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
00:00 - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92 (อบรม/ดูงาน)
09:30 - 12:00 (ลนก.) ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว (Geen office) ของสำนักงานเลขานุการ (ประชุมภายใน)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม