Year · Month · Week · Day · Search · Login     
October, 2021
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Day events, September 9, 2020, Wednesday
  (ลนก.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กพส.) ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (รอง อสส./วรพล) เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการทบทวนการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบิน และเป็นผู้ดำเนินรายการอภิปรายฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
  (ผอ.ตส.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  (ผอ.กอส.) ลงพื้นที่ประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2563 (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
00:00 - 00:00 (ผอ.ศสท.) อบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม" (นบส.1) รุ่น92 (อบรม/ดูงาน)
08:00 - 16:30 (ผอ.ศวฝ.) ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม คลอง 5 ปทุมธานี
08:30 - 16:00 (ผอ.กยผ.) ปฏิบัติราชการ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประชุมภายใน)
08:30 - 16:30 (รอง อสส./ภาวินี) เข้าร่วมการสนับสนุนข้อมูลการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีฯ (ประชุมภายนอก)
09:00 - 16:30 (ผอ.กสพ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการในการประชุมสัมนา เรื่อง ?ประชารัฐร่วมใจฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:00 - 16:30 (อสส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการในการประชุมสัมมานาเรื่อง ประชารัฐร่วมใจฯ (ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด)
09:30 - 14:00 (ผอ.สสร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 2/2563 (ประชุมภายใน)
09:30 - 14:30 (ผอ.กพร.) ประชุมขี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัตรราชการ ของส่วนราชก (ประชุมภายนอก)
09:30 - 14:00 (รอง อสส./ภาวินี) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ครั้งที่ 2/2563 (ประชุมภายใน)
13:30 - 15:30 (ผอ.สสร.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)ครั้งที่ (ประชุมภายนอก)
  
หน้าแรก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) | environNET | บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย | local Environment | ห้องสมุดกรม | คู่มือการใช้งาน

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-22788400-9, 0-2298-5637
Copyright © 2008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม